Statut fundacji ODDO

z siedzibą w Krakowie

I. Postanowienia Ogólne

§1

Fundacja pod nazwą „ODDO Fundacja z myślą o ludziach i zwierzętach” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Martę Hałoń, Małgorzatę Szoka-Komorowską, Michała Komorowskiego zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Monikę Torbiczuk-Wiśniewską w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 39/7 i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§4

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

§5

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i na warunkach określonych w §18 Statutu.

§6

Fundacja używa pieczęci z nazwą fundacji oraz może posiadać wyróżniający ją znak graficzny.

§7

Nadzór nad działalnością fundacji sprawuje Minister odpowiedni ds. Ochrony Środowiska.

II. Podstawowe cele i zasady działania fundacji

§8

Cele Fundacji są następujące:

 1. Działalność w zakresie ochrony środowiska.
 2. Działanie na rzecz ruchów ekologicznych i ochrony zwierząt.
 3. Zwiększanie świadomości w zakresie praw i dobrostanu zwierząt domowych.
 4. Upowszechnianie wiedzy na temat zachowania zwierząt w kontekście praktyki zoopsychologicznej.
 5. Propagowanie właściwych sposobów budowania relacji człowiek-zwierzę.
 6. Pomoc w zakresie prawidłowej socjalizacji zwierząt schroniskowych i hodowlanych.
 7. Działanie oświatowe, propagowanie zawodu zoopsychologa zwierzęcego i wspieranie osób    rozpoczynających pracę w tym zawodzie.
 8. Prowadzenie działalności edukacyjnej i realizacja projektów służących promowaniu rzetelnej wiedzy na temat potrzeb i zachowań zwierząt towarzyszących.
 9. Propagowanie właściwego stosunku społeczeństwa do zwierząt domowych – przygotowanie właściciela do przyjęcia zwierzęcia w domu.
 10. Edukowanie w zakresie prawidłowej socjalizacji i wychowania zwierząt oraz działania prewencyjne zapobiegające pojawianiu się niechcianych zachowań.
 11. Wspieranie idei wolontariatu.
 12. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego.

§9

  Fundacja realizuje powyższe cele poprzez:

 1. Współpracę ze schroniskami, przytuliskami, azylami oraz hodowlami zwierząt.
 2. Pomoc przy wyborze zwierzęcia z uwzględnieniem potrzeb członków rodziny i warunków w jakich miałoby przebywać zwierzę.
 3. Udzielanie porad i współpraca z nowym właścicielem zwierzęcia w przypadku adopcji ze schronisk.
 4. Ocenę przygotowania właścicieli do opieki nad zwierzętami.
 5. Organizację staży i wolontariatu dla  absolwentów kierunków zoopsychologicznych.
 6. Doradztwo indywidualne.
 7. Poradnictwo i pośrednictwo w zakresie adopcji zwierząt.       
 8. Prowadzenie wykładów publicznych, organizowanie imprez, konferencji, konkursów, itp.
 9. Organizowanie akcji informacyjnych, spotkań, pogadanek, debat i dyskusji.
 10. Doradztwo, organizację i prowadzenia szkoleń, kursów zawodowych oraz placówek oświatowych, w tym kształcenie studentów.
 11. Inicjowanie i/lub realizację wydawnictw i publikacji medialnych (wydawnictwa książkowe i okolicznościowe, Internet, prasa, radio i telewizja).
 12. Prowadzenie badań rynkowych i naukowych w obszarach zbieżnych z celami fundacji.
 13. Współpracę z organizacjami i osobami o tym samym lub podobnym profilu działania.
 14. Współpracę z instytucjami/organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi.
 15. Członkostwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.
 16. Powyższe działania będą realizowane w formie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.                

§10

Fundacja może realizować  cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających osoby prawne, polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

III. Majątek fundacji

§11

 1. Majątek początkowy Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w wysokości 2.100,00 (słownie: dwa tysiące  sto złotych, zero groszy)  w całości przekazany przez Fundatorów.
 2. Z Funduszu Założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację przeznacza się kwotę 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych, zero groszy).
 3. Na majątek Fundacji składają się środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§12

Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących m.in. z:

 1. majątku własnego Fundacji; 
 2. spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne; 
 3. wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń; 
 4. nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd;
 5. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji. 

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

IV. Organy fundacji

§13

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§14

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 4 członków. 
 2. Pierwszy skład Zarządu jest w całości powołany przez Fundatorów. 
 3. W skład pierwszego Zarządu  wchodzi Marta Hałoń, Małgorzata Szoka-Komorowska, Michał Komorowski jako 3 równorzędnych członków.
 4. Kolejni członkowie Zarządu są powoływani uchwałą Zarządu podjętą zwykłą większością głosów.
 5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
  1. śmierci;
  2. złożenia rezygnacji; 
  3. wykluczenia przez Fundatorów;
  4. odwołania  przez Zarząd w drodze uchwały podjętej większością głosów. Przepis ten nie dotyczy Fundatorów.
 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem. 
 2. Członkowie Zarządu zwołują posiedzenia  minimum raz w roku.
 3. O posiedzeniu powiadamia się wszystkich członków Zarządu najpóźniej na 7 dni przed datą posiedzenia, informując o czasie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad. 
 4. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć inne, zaproszone osoby, w tym: eksperci, doradcy lub specjaliści w dziedzinach związanych bezpośrednio lub pośrednio, z realizacją celów Fundacji.
 5. Z obrad Zarządu sporządzany jest protokół.
 6. Ustalenia Zarządu zapadają w formie uchwał, podjętych zwykłą większością oddanych głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu. 
 7. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje, jako wolontariusze lub odpłatnie- mogą pobierać wynagrodzenia.
 8. Członkowie Zarządu powoływani  są na czas nieoznaczony.

§15

 1. Do kompetencji Zarządu należy: 
  • uchwalanie zmian statutu Fundacji;
  • podjęcie uchwały o połączeniu lub likwidacji Fundacji;
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  • wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, opracowywanie i zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji;
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 
  • sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji;
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  • przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla członków Zarządu i innych pracowników Fundacji;
 2. Określanie składników majątku Fundacji przeznaczonych do prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.
 3. Określanie składników majątku Fundacji przeznaczonych do prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.
 4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

 

§16

 1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności Fundacji choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
 2. Za czynności przekraczające zakres zwykłych czynności Fundacji uważa się w szczególności:
  • nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  • ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
  • zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
  • przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu,
  • zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
  • zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 5 000 zł.

§17

 1. W przypadkach, w których niniejszy Statut zastrzega kompetencje dla Fundatorów i nie stanowi inaczej, wykonywanie tych kompetencji wymaga współdziałania Fundatorów. 
 2. W razie śmierci jednego z Fundatorów, albo utraty przez jedną z nich zdolności do czynności prawnych, kompetencje zastrzeżone niniejszym Statutem dla Fundatorów należeć będą do pozostałych Fundatorów.
 3. W razie śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez  Fundatorów, kompetencje zastrzeżone niniejszym Statutem dla Fundatorów należeć będą do jednej lub dwóch osób wskazanych przez Fundatorów jako uprawnione do wykonywania tych kompetencji, a w razie braku takiego wskazania należeć będą do Zarządu.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, uprawnienie do wskazania osoby/osób uprawnionych do wykonywania kompetencji Fundatorów posiada jednego z Fundatorów.
 5. W przypadku wskazania dwóch osób uprawnionych do wykonywania kompetencji Fundatorów, do działania tych osób odpowiednie zastosowanie będą znajdowały zawarte w niniejszym Statucie postanowienia dotyczące wykonywania kompetencji przez Fundatorów.
 6. Przewidziane w niniejszym paragrafie oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do wykonywania kompetencji Fundatorów wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.
 7. Postanowienia ust. 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia przez Fundatora wyraźnego i stanowczego oświadczenia o trwałym zrzeczeniu się wykonywania kompetencji zastrzeżonych niniejszym statutem dla Fundatorów.

V. Działalność gospodarcza fundacji

§18

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na prowadzenie działalności statutowej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
  • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 
  • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 
  • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
  • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nieklasyfikowana
  • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  • 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 4. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2020 r.

VI. Zmiany statutu fundacji

§19

 1. Zmiana statutu w zakresie zmiany celów Fundacji może być podjęta jedynie na podstawie jednomyślnej zgody Fundatorów, wymagającej dla swej ważności formy pisemnej. W przypadku śmierci Fundatorów Zarząd nie ma prawa do istotnej zmiany celów Fundacji.
 2. Pozostałe decyzje w kwestii zmiany statutu, w tym zmiany jej ustroju wewnętrznego poprzez tworzenie organów fakultatywnych takich, jak np. Rada Fundacji lub Komisja Rewizyjna podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały zapadającej jednogłośnie przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Decydując się na zmianę Statutu Zarząd jest zobowiązany do stosowania możliwe najlepszych regulacji formalno-prawnych, adekwatnych do charakteru wprowadzanych zmian,  wielkości zarządzanego majątku, bieżącej sytuacji Fundacji oraz zapewniających efektywną realizację celów Fundacji w perspektywie długoterminowej.

VII. Postanowienia końcowe

§20

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić znacząco cele statutowe Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze uchwały zapadającej jednogłośnie przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, lub w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o jej likwidacji.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji, Zarząd zdecyduje o przeznaczeniu majątku Fundacji i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Fundacji. Zastrzega się przeznaczenie majątku organizacjom nie nastawionym na zysk i o celach zbliżonych do celów Fundacji.

§22

 1. Statut został uchwalony przez Fundatorów w dniu 30 stycznia 2020 r. 
 2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kraków, 30 stycznia 2020 r.

Marta Hałoń, Małgorzata Szoka-Komorowska, Michał Komorowski

Fundatorzy

Już niebawem

Umów się